ápr 042016
 

HIRDETMÉNY

Óvodai beíratás a 2016/17. nevelési évre

 

Ádánd Községi Önkormányzata az által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2016/2017-es nevelési évben: az alábbiak szerint határozza meg:

Időpontja: 2016. április 20-21. napjai 8.00 –16.00 óráig.

Helyszíne: Ádándi Óvoda (Ádánd, Árpád u. 15.)

Az óvoda felvételi körzete: Ádánd község területe
Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.
Az óvoda ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos, valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőgyermekek óvodai nevelését is.
Az óvoda nyitva tartása:
Hétfő – Péntek: 7.00 – 16.45 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott!
2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviseli aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 21-éig levélben értesíti a szülőt.

Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37. § – 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Szabó Attiláné Óvodavezető Asszony ad.

Ádánd, 2016. március 31. Ádánd Község Önkormányzata

jan 252016
 

Kedves Szülők!

Óvodánkban

a FARSANGI MULATSÁG

2016. Február 11.-én (csütörtökön) lesz,

minden csoportban.

Erre a napra hozhatnak a gyerekek:

-rágcsálnivalót, -innivalót, ami a mulatsághoz kell.

 KÉRJÜK, LEHETŐSÉG SZERINT 

Ö L T Ö Z Z E N E K A GYEREKEK JELMEZBE!

A csoportok mulatsága után, a tornateremben folytatódik a táncház ebédig.

dec 152015
 

Dec.18:  Karácsonyi ünnepély 

Kérjük, ezen a napon ünnepi ruhában érkezzenek a gyerekek!

 

KELLEMES ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET

KÍVÁNUNK

MINDEN CSALÁDNAK!!!

nov 242015
 

 

Kedves Szülők!

 

 A Szülők Szervezetének tagjai karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat készítettek.  

Az elkészült alkotások megtekinthetők és megvásárolhatóak az óvodában.

Szeretettel látjuk és várjuk az érdeklődőket! 

 

sze 162015
 

 TÖK JÓ FESZTIVÁL

 

Kedves Szülők!

SZEPTEMBER 17-ÉN (Csütörtökön) 

du. fél 4-től rendezzük

meg őszi barkácsdélutánunkat az óvoda udvarán,

melyre minden szülőt szeretettel meghívunk!