Ádándi Óvoda

sze 152017
 

Kedves Szülők!

Szülői értekezleteink időpontjai a következők:

 

PILLANGÓ CSOPORT:  2017.09.18.   17 ÓRA

CSIGABIGA CSOPORT: 2017.09.19    17 ÓRA

SZERETETTEL VÁRJUK A KEDVES SZÜLŐKET!

már 102017
 

Március havi eseményeink:

  • Március 8-án NŐNAP alkalmából a fiúk köszöntik a kislányokat.
  • Március 15-én (szerdán) NEMZETI ÜNNEPÜNK miatt óvodánk zárva tart.
  • Március 22-én (szerdán) VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából a nagy és középsős korú gyermekek délelőtt Siófokra utaznak.
  • Március 29-én (szerdán) NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP lesz. (Továbbképzés miatt) . Csak azokat a gyermekeket tudjuk fogadni,akiknek a szülei dolgoznak.

 

Április havi események:

 

  • Április 4-én SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk a Csigabiga csoportban.
  • Április 5-én SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk a Pillangó csoportban
  • Április 6-án SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk a Katicabogár csoportban.
  • Április 11-én fél 10-kor mindhárom csoportban TAVASZI BARKÁCS-DÉLELŐTTÖT tartunk, melyre szeretettel várjuk a szülőket.
  • Április 13-18-ig TAVASZI SZÜNET. Nyitás: Április 19.
  • Április 21-én a FÖLD NAPJA alkalmából a focipályán sportnapot szervezünk.
ápr 072016
 

KEDVES SZÜLŐK!

 

ÓVODÁNK
ALAPÍTVÁNYA
NAGY ÖRÖMMEL FOGADJA
AZ ÖNÖK TÁMOGATÁSÁT
ADÓJUK 1%-ÁVAL.

VÁRJUK, HOGY
TÁMOGASSANAK BENNÜNKET

ÓVODÁNK FEJLŐDÉSE ÉRDEKÉBEN.

ADÓSZÁM:
18513277-1-14

Köszönettel:
Az Alapítvány
Kuratóriuma

ápr 042016
 

ESEMÉNYNAPTÁR

ÁPRILIS 12:        A CSIGABIGA CSOPORTBAN  17.30-KOR SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK   SZÜLEINEK.

ÁPRILIS 20-21:  8-16 ÓRÁIG ÓVODAI BEIRATKOZÁS

ÁPRILIS 22 :  FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL SZÜLŐKKEL KÖZÖS  PROGRAMOK. VERSENYJÁTÉKOK,EBÉD A SZABADBAN.

ÁPRILIS 26:    9 ÓRAKOR FÉNYKÉPÉSZ JÖN ÓVODÁNKBA.

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL A CSOPORTOK FOLYOSÓIN A PROGRAMOK RÉSZLETES ISMERTETÉSÉT!

 

ápr 042016
 

HIRDETMÉNY

Óvodai beíratás a 2016/17. nevelési évre

 

Ádánd Községi Önkormányzata az által fenntartott óvodában a beiratkozás időpontját a 2016/2017-es nevelési évben: az alábbiak szerint határozza meg:

Időpontja: 2016. április 20-21. napjai 8.00 –16.00 óráig.

Helyszíne: Ádándi Óvoda (Ádánd, Árpád u. 15.)

Az óvoda felvételi körzete: Ádánd község területe
Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más településről is vehető fel gyermek.
Az óvoda ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető értelmi fogyatékos, valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdőgyermekek óvodai nevelését is.
Az óvoda nyitva tartása:
Hétfő – Péntek: 7.00 – 16.45 óráig

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

A kötelező óvodai nevelésben résztvevők köre öt éves korról három éves korra változott!
2015. szeptember 01-től az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviseli aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), a gyermek TAJ kártyáját és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 21-éig levélben értesíti a szülőt.

Jogorvoslati lehetőség:
A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37. § – 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Szabó Attiláné Óvodavezető Asszony ad.

Ádánd, 2016. március 31. Ádánd Község Önkormányzata